Thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
0906.050.662
aokhoacphuthanh@gmail.com